Prawa autorskie

Wszystkie teksty, które znajdują się na tej stronie są własnością Wydawnictwa MiT MEDIA, kopiowanie ich bez zgody Redakcji pisma MOBILITY jest zwykłą kradzieżą i jest karalne. Jeśli chcesz przedrukować jakiś artykuł z serwisu skontaktuj się z naszą redakcją

e-mail: redakcja@mobility.com.pl , (22) 360 16 75.

Internet chociaż nie jest tradycyjnym medium tj. prasa czy telewizja bez wątpienia należy do mass mediów, dlatego obowiązują go takie same prawa i obowiązki jak pozostałe media. Warto zapoznać się z tym co można i czego nie wolno robić na stronach www.

Zgodnie z prawem możesz dokonać przedruku oraz cytatu artykułu, podając źródło jego pochodzenia.

Przedruk musi dotyczyć aktualnych wydarzeń czy wypowiedzi. Tematy aktualne należy rozumieć jako tematy na których w danym momencie koncentruje się publiczna uwaga, publiczne zainteresowanie. Sam przedruk może zostać natomiast dokonany jedynie w celach informacyjnych. Ponadto przedruk może nastąpić jedynie z uwzględnieniem zasady integralności utworu. Konieczne jest podanie twórcy oraz źródła przedruku. Za przedruk utworów twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Cytat Ustawa o prawie autorskim w kwestii dopuszczalności zamieszczania cytatów jest dosyć lakoniczna. Mówi się bowiem o dopuszczalności cytowania w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Dozwolony użytek publiczny nie może w żadnym razie naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Korzystający z utworu w ramach tzw. dozwolonego użytku publicznego ma bezwzględny obowiązek respektowania autorskich praw osobistych twórcy, czyli podania autora, źródła z którego utwór został zaczerpnięty oraz wykazania zmian jeżeli zostały wprowadzone do utworu.

Plagiat to przypisywanie sobie autorstwa cudzego dzieła (lub jego fragmentów). Kradzież może dotyczyć różnych elementów, np. fabuły, kluczowego pomysłu itp. Przed plagiatem chroni prawo autorskie oraz kodeks cywilny.

Prawo autorskie (wybrane artykuły)

Art. 2 ust.2
Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego.

Art. 16.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu wieź twórcy z utworem, w szczególności prawo do:
1) autorstwa utworu,
2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo,
2) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,
3) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
4) nadzoru nad sposobem korzystania.

Art. 17.
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Ochrona autorskich praw osobistych

Art. 78.
1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Art. 79.
1. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione.
2. Niezależnie od roszczeń wymienionych w ust. 1, uprawniony może się domagać, ażeby sprawca naruszenia dokonanego w ramach działalności gospodarczej podejmowanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek, uiścił odpowiednią sumę pieniężną z przeznaczeniem na Fundusz, o którym mowa w art. 111. Suma ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia.

Odpowiedzialność karna

Art. 115.
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utworów w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.
3. Kto w celu uzyskania korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawo autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, 17, 18, 86, 94 ust. 2 i art. 97, podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności lub grzywny.

Art. 119.
Kto uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu lub artystycznego wykonania albo odmawia informacji przewidzianych w art. 47, podlega karze grzywny.

Redakcja dokłada wszelkich starań, żeby podawane w serwisie dane były zgodne z prawdą.
Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozbieżność pomiędzy faktycznymi danymi, a danymi podanymi w serwisie internetowym. W szczególności redakcja zastrzega, że loga firm, zdjęcia pochodzące ze stron producentów sprzętu i oprogramowania, ceny, parametry opisywanego sprzętu podane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej.